Uygulanılan Testler

Psikolojik Danışmanlık Alanında Uygulanılan Testler

Wisc-r zekâ testi 6-16 yaş grubuna yönelik, bireysel uygulan bir zeka testidir. Bu test Türkiye’de en yaygın uygulanan zekâ testidir. Wisc-r Testi, sözel ve performans bölümü olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Sözel bölüm, çocuğun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçmektedir. Performans bölümü ise çocuğun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçmektedir. Bu testin uygulaması 1-1.5 saat sürmektedir.

16 yaş ve üstü kişilere uygulan bu test, bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanılarak ortaya çıkartabilmektedir. 566 sorudan oluşan MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik) teşhisleri koymakta kullanılmaktadır. MMPI kişilik testi işe yeni eleman alımlarda ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır.

Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu değerlendirmektedir. Bu test, 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri çocuğun çizmesi istenmektedir. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi çocuklara uygulanır. Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Projektif bir test olduğundan yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

Ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu olan depresyonun ölçümünde Beck Depresyon Ölçeği sağlık çalışanlarına oldukça önemli ve pratik bir araç sağlamaktadır. Beck Depresyon Ölçeği 13 yaş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Ölçekteki sorularda umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir.

Yansıtma tekniklerinden olan bu test geniş kullanım alanına sahiptir. Birey bu test aracılığıyla, belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Testin A ve B formu vardır. A formu 8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara uygulanmaktadır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Uygulanılan Testler

Dil ve Konuşma Bozukluklarına yönelik uygulanan testler Uzman Dil ve Konuşma Terapisti / Psikolojik Danışman Seher SÖNMEZ tarafından uygulanmaktadır.

TEDİL, Test of Early Language Development (TELD-3) dil gelişim testinin Türkçe’ye uyarlamasıdır. Test, bireysel olarak yönetilen, norm referanslı ve 2 yaş 0 ay ve 7 yaş 11 ay arasındaki çocukların alıcı ve ifade edici sözel dil becerilerini ölçmeyi amaçlayan bir testtir (Hresko ve ark., 1999). Test sonuçları erken dönemde dil bozukluğu olan çocukları tanılayabilme, dil gelişimlerinin zayıf ve güçlü yanlarını gösterme, gelişim sürecine dair bilgi verme ve araştırma yapma gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

İnme ya da kafa travması sonraki konuşma problemi yaşayan bireylere uygulanır. Test bireyleri dili anlama, okuma, yazma alanlarında değerlendirir.

Afazi hastaları için uygulanan dil tarama testidir. A ve B olmak üzere iki formdan oluşur. Her iki form da bireyin ifade edici ve alıcı dil becerilerini değerlendirir.

150 resimden oluşan afazili bireyin ifade edici dilde adlandırma becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.

Okul öncesi ve okul döneminde çocukların fonolojşk farkındalık becerilerini ölçmeyi amaçlayan testtir. Sözcük sayma, sözcük atma, sözcük kaynaştırma, sözcük ayırma, kafiye ayırt etme, Kafiye üretme, hece sayma, hece birleştirme, hece bölme, hece silme, fonem ayırt etme, baştaki fonemi bulma, sondaki fonemi bulma, fonem kaynaştırma, fonem bölme, fonem silme, fonem ekleme, fonem yer değiştirme olarak 18 alt testten oluşur.

Konuşma başlangıcından itibaren her yaş grubuna uygulanabilir. Bireyin Türkçedeki sesleri farklı pozisyonlarda sesletim yeri ve biçimi olarak doğru çıkarıp çıkaramadığını; sesbilgisel işlemler (hece-ses atma vb) olup olmadığını ve işitsel olarak konuşma seslerini ayırt etme becerisini ölçer.

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

16-36 ay yaş aralığındaki çocukların iletişim davranışlarını ve alıcı-ifade edici dilde genel gelişimlerini saptamayı amaçlayan testtir. İki bölümden oluşur. Bölüm 1 çocuklarım kullandığı sözcükleri bulmaya yönelik iken bölüm 2 cümleler ve dilbilgisini değerlendirmeyi amaçlar. Değerlendirme ebeveynlerden alınan bilgiler ile yapılır.

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

  • GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:
  • Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama
  • Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama
  • Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme
  • Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme
  • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme
  • Bilimsel araştırmalar için veri toplama

Bilişsel düzeyin saptanmasında kullanılan kısa ve standardize bir testtir. Genel olarak klinik pratikte, bilişsel bozuklukların saptanmasında, yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalarda, terapi ile alınan sonucun izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında kullanılır. Mini mental test; yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisan olmak üzere 5 ana başlık altında toplanmıştır. 11 maddeden oluşmakta ve toplam puan olan 30 üzerinden değerlendirilmektedir.

Alt testlerden oluşur. İlk alt test prozodiyi değerlendirir. İkinci alt test sözel sıralama üçüncü alt test ise sesletim değerlendirmesi üzerinedir. Bireylerde konuşma apraksisi olup olmadığının tanılanması aşamasında kullanılır.